Beleidsplan

1. De Stichting Astma Bestrijding heeft ten doel het behartigen van de belangen van hen die geconfronteerd worden met astma, chronische obstructieve longaandoeningen of met de gevolgen daarvan, en voorts met al hetgeen daaraan rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. vergroting van de kennis over de hiervoor gemelde aandoeningen
b. bevordering van wetenschappelijk onderzoek, scholing en voorlichting daarover

2. Aanvragen voor subsidies worden schriftelijk ingediend bij de administratie (A. de Graaf, AMC, Amsterdam) volgens een vaste aanvraagprocedure

3. Het bestuur komt 2 x (voor- en najaar) bijeen, onder meer ter beslissing op de ingediende aanvragen.

4. Het vermogen van de stichting wordt onder meer gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen en opbrengsten uit vermogen.

5. Het bestuur heeft als richtlijn om per jaar een bedrag van ten hoogste 200.000 euro als subsidies uit te keren.